Aanmelden en plaatsing

Aanmelden

Op 22 augustus 2022 is Treehouse Montessori geopend op de Zuiderparklaan 50 in Bergschenhoek. De komende jaren zullen wij onze groepen uitbreiden op basis van de aanmeldingen van nieuwe leerlingen en de opnamecapaciteit die wij kunnen realiseren in de voor ons beschikbare ruimte.

Dat betekent mogelijk ook dat bij veel aanmeldingen voor een specifiek schooljaar, niet alle aangemelde kinderen (direct) kunnen worden geplaatst. In voorkomende gevallen moeten wij kinderen op een wachtlijst plaatsen of verwijzen naar een andere school. Voor het lopende schooljaar nemen we geen nieuwe leerlingen aan. Voor schooljaar 2023-2024 kan er wel een vooraanmelding gedaan worden, alle vooraanmelding worden op de wachtlijst geplaatst. InĀ  mei 2023 krijg je bericht of we tot plaatsing over kunnen gaan.

Voor zij-instroom werken we, afhankelijk van de leeftijd van de betreffende leerling, met een aangepast aanmeldings- en toelatingsbeleid waarbij kinderen een paar dagen proefonderwijs bij Treehouse Montessori volgen. Samen met de leerling, de ouders en het team bespreken we het vervolg.

Wij zetten de onderwijsbehoefte van het kind centraal en beoordelen of we aan zijn/haar onderwijsbehoeften kunnen voldoen. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat de behoefte van het individuele kind niet ten koste mag gaan van de andere leerlingen.

Plaatsing

Bij het plaatsen van leerlingen wegen wij meerdere factoren, zoals de zorgzwaarte en de verdeling van de leeftijd o.b.v. geboortemaand. Daarnaast beogen we een gelijke verdeling van jongens en meisjes per leerjaar op te nemen. De volgende aanmeldingen worden met voorrang geplaatst:

Daarna plaatsen we kinderen op basis van onze beleidsvoornemens, waarbij we een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes en spreiding van geboortedata over het jaar beogen. Indien het maximaal aantal leerlingen is bereikt, zal worden overgegaan tot plaatsing op een wachtlijst of doorverwijzing naar een andere school.

We bevestigen plaatsing op onze school altijd met een plaatsingsovereenkomst. Deze dient binnen twee weken ondertekend te worden door de ouder(s) of verzorger(s).