Additionele ondersteuning

Het individueel ontwikkelplan

Bij Treehouse Montessori maakt iedereen, met ondersteuning waar nodig, een persoonlijk ontwikkelplan.

De plannen van onze leerlingen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast. Daarbij hebben ook ouders, middels de observaties in de klas en de mentorgesprekken, een belangrijke rol. In overleg tussen de mentor en het kind worden de ontwikkelplannen vervolgens verder verdiept met concrete ontwikkelactiviteiten op dag- of weekniveau,

Zoals we onze kinderen stimuleren om hun talenten optimaal te benutten, gunnen wij onze medewerkers hetzelfde. We reserveren dan ook tijd en budget om op individueel, team en organisatie niveau te werken aan deze ontwikkeling.

Additionele ondersteuning

In het ontwikkelplan is er ook ruimte voor het opnemen van behoefte aan extra ondersteuning. Als er geen additionele ondersteuning nodig is, maakt het kind gebruik van ons standaard breed georiënteerde onderwijsaanbod.

Afhankelijk van de situatie, zal er bij extra ondersteuningsbehoefte hieraan vaak invulling gegeven kunnen worden binnen Treehouse Montessori door één van de medewerkers uit ons team.

We verbinden daarnaast specialisten aan ons die binnen de openingstijden van Treehouse Montessori met onze leerlingen kunnen werken, wanneer het de expertise van ons eigen team overstijgt. Dit zijn onder andere een logopedist, fysiotherapeut, kindercoach en specialisten op het gebied van dyslexie en hoogbegaafdheid.  Omdat deze ondersteuning binnen de openingstijden op onze locatie plaats kan vinden, ervaart het kind dit als onderdeel van zijn normale dagritme.

Als blijkt dat we binnen de regelmogelijkheden van ons eigen team of de aan ons verbonden specialisten de gewenste of benodigde ontwikkeling niet kunnen bieden, dan wenden we ons tot het samenwerkingsverband. We zullen ons aansluiten bij: PPO Delflanden
Welkom bij PPO Delflanden | PPO Delflanden